Privacyverklaring

PRIVACY POLICY

1.INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER

FICHASMOTOR.COM, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, deelt u mee dat, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april, (RGPD) en de L. O. 3/2018, van 5 december, inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), zullen wij uw gegevens behandelen zoals weergegeven in dit Privacybeleid.

In dit privacybeleid beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze delen, hoe we deze beschermen en uw keuzes met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die door de onderneming worden verzameld voor de levering van haar diensten. Als u de maatregelen in dit beleid aanvaardt, stemt u in met onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals gedefinieerd in dit beleid.

2. CONTACT

Bedrijfsnaam: PELAYO JUEZ DEL RÍO
Commerciële naam: FICHASMOTOR. COM
CIF: 71288040-T
Adres: Calle El Soto, nº 12
Stad: Burgos
E-mailadres voor contact: support@fichasmotor.com

3. Belangrijkste beginselen

Wij hebben ons altijd ingezet om onze diensten volgens de hoogste normen aan te bieden, wat inhoudt dat we uw gegevens veilig en transparant behandelen. Onze principes zijn:

 • Legaliteit: wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden.
 • Gegevensminimalisering: wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • Gebruiksbeperking: wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor de vermelde doeleinden en alleen in overeenstemming met uw wensen.
 • Nauwkeurigheid: wij houden uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel.
 • Gegevensbeveiliging: wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen die in verhouding staan tot de risico's, om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden beschadigd, zoals ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies of accidentele wijziging en elke andere vorm van onwettige verwerking.
 • Toegang en rectificatie: wij beschikken over de middelen waarmee u uw gegevens kunt inzien of waar nodig kunt rectificeren.
 • Behoud: wij bewaren uw persoonsgegevens op rechtmatige en passende wijze en alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Internationale doorgifte: wanneer uw gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven, worden deze afdoende beschermd.
 • Derde partijen: toegang tot en overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen vinden plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en met passende contractuele waarborgen.
 • Direct marketing en cookies: wij voldoen aan de toepasselijke reclame- en cookiewetgeving.

4. HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De soorten gegevens die kunnen worden opgevraagd en verwerkt zijn:

 • identificatiegegevens.

Wij verzamelen ook automatisch gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals beschreven in het cookiebeleid.

Wanneer wij om uw Persoonsgegevens vragen, zullen wij u duidelijk informeren over welke Persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op:

 • Het verstrekken van informatie, diensten, producten, relevante informatie en branchenieuws.
 • Het verzenden van mededelingen.

5. TOEGANG TOT GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERDEN

FICHASMOTOR.COM kan derden inschakelen om namens haar functies uit te voeren in verband met de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, zoals het analyseren van de verstrekte informatie, het hosten van websites of het op vergelijkbare wijze toegang hebben tot persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun functies.

Zij mogen dergelijke informatie voor geen enkel ander doel gebruiken, maar kunnen onze betrekkingen met deze derden wel zodanig regelen dat wordt voldaan aan de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van advertentieservers om commerciële inhoud aan te bieden die de gebruiker op onze pagina's bekijkt. Deze reclameservers gebruiken cookies waarmee ze de inhoud van de reclame kunnen aanpassen aan de demografische profielen van gebruikers:

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc, een vennootschap uit Delaware waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks doorgestuurd naar en opgeslagen door Google.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Gebruikers kunnen het privacybeleid van het inhoudsnetwerk raadplegen op https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google maakt als externe leverancier gebruik van cookies om advertenties weer te geven op deze website. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door een bezoek te brengen aan het privacybeleid van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Google maakt gebruik van externe reclamebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt.

Deze bedrijven kunnen gebruik maken van informatie die ze verzamelen van uw bezoeken aan deze en andere websites (met uitzondering van uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) om advertenties weer te geven over producten en diensten die voor u interessant zijn.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en onze informatieverzamelingspraktijken en opt-in/opt-out-procedures, kunt u terecht op onze: COOKIEBELEID.

5.1 GEGEVENS VAN DERDEN

In het geval dat u ons persoonlijke gegevens van derden verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.4. LOPD, u verklaart dat u deze personen vooraf op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de verstrekte gegevens, de herkomst ervan, het bestaan en het doel van het bestand met uw gegevens, de ontvangers van deze informatie, de mogelijkheid tot uitoefening van het recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet, alsmede de identificatiegegevens van FICHASMOTOR. COM.

Hierbij is het uw eigen verantwoordelijkheid om de derde partijen waarvan u de gegevens aan ons gaat overdragen van deze omstandigheid op de hoogte te stellen, en FICHASMOTOR.COM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet naleven van dit voorschrift door de gebruiker.

6. LEGITIMITEIT

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming mogen uw persoonsgegevens worden verwerkt op voorwaarde dat:

 • U ons toestemming hebt gegeven voor de doeleinden van de verwerking. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Op grond van een wettelijke verplichting.
 • Omdat er een legitiem belang is dat niet wordt ondermijnd door uw privacyrechten, zoals het verzenden van commerciële informatie door inschrijving op onze nieuwsbrief of door uw status als klant.
 • Omdat het noodzakelijk is voor de levering van een van onze diensten via een contractuele relatie tussen u en ons.

7. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan met FICHASMOTOR.COM verbonden bedrijven voor het leveren van de verschillende diensten in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers. De onderneming zal niet overgaan tot enige overdracht, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

8. UW RECHTEN

In verband met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en alle andere informatie zoals vermeld in artikel 15, lid 1, van de GDPR.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn overeenkomstig artikel 16 van de GDPR.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 17 van de GDPR.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 18 van de GDPR.
 • Vraag om portabiliteit van uw gegevens overeenkomstig artikel 20 van de GDPR.
 • U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 van de GDPR.

Als u toestemming hebt gegeven voor een bepaald doel, hebt u het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt deze rechten uitoefenen door een met redenen omklede en geaccrediteerde mededeling te sturen naar tuemail@tudominio .com

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

9. Wettelijke informatie

De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op, en geen vervanging van, andere vereisten die bestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die in elk geval prevaleert.

Dit beleid wordt periodiek herzien en kan te allen tijde door het bedrijf worden gewijzigd. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen en u vragen om de meest recente versie van ons Beleid opnieuw te lezen en uw aanvaarding ervan te bevestigen.