Nota prawna

PRAWO O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (LSSI)

Pelayo Juez del Río , odpowiedzialny za stronę internetową fichasmotor.com , zwaną dalej FICHASMOTOR.COM , udostępnia ten dokument użytkownikom, z którymi zamierza przestrzegać obowiązków określonych w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach informacyjnych Society and Electronic Commerce (LSSICE), a także informowanie wszystkich użytkowników serwisu o warunkach korzystania.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

FICHASMOTOR.COM zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub poinformowania użytkowników o tych obowiązkach, przy czym publikację na stronie internetowej FICHASMOTOR uważa się za wystarczającą.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa firmy: PELAYO JUEZ DEL RÍO
Nazwa handlowa: FICHASMOTOR.COM
CIF: 71288040-T
Adres: Calle Rosa de Lima Manzano, 14. PO Box 5053 Miasto
Burgos
e-mail: support@fichasmotor.com

2. PRZEDMIOT

Za pośrednictwem Serwisu oferujemy Użytkownikom możliwość dostępu do informacji o naszych usługach.

3. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH

Gdy konieczne będzie podanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług, Użytkownicy zagwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i aktualność. Firma zapewni tym danym odpowiednie zautomatyzowane przetwarzanie w oparciu o ich charakter lub cel, zgodnie z warunkami wskazanymi w sekcji Polityka prywatności.

4. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie treści wyświetlane w przestrzeni internetowej, a zwłaszcza projekty, teksty, obrazy, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki lub wszelkie inne znaki, które mogą być używane przemysłowo i/lub komercyjnie, są z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej oraz wszelkich znaków towarowych, nazw handlowych lub znaków wyróżniających, wszelkich praw własności przemysłowej i intelektualnej, na treści i/lub innych elementach umieszczonych na stronie, które są wyłączną własnością firmy i/lub osób trzecich, którzy mają wyłączne prawo do ich wykorzystywania w obrocie gospodarczym. Z tych wszystkich powodów Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać ani w żaden inny sposób nie komunikować się publicznie, przekształcania lub modyfikowania takich treści, chroniąc firmę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia takich obowiązków. W żadnym wypadku dostęp do przestrzeni internetowej nie oznacza żadnego rodzaju zrzeczenia się, transmisji, licencji ani całkowitego lub częściowego przeniesienia wspomnianych praw, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Przestrzeni Internetowej nie przyznają Użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, eksploatacji, powielania, dystrybucji lub publicznego komunikowania Przestrzeni Internetowej i/lub jej Treści innych niż te wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie. Wszelkie inne wykorzystanie lub wykorzystanie jakichkolwiek praw będzie podlegać uprzedniemu i wyraźnemu upoważnieniu udzielonemu specjalnie w tym celu przez firmę lub właściciela będącego osobą trzecią praw, których to dotyczy.

Treści, teksty, fotografie, projekty, logotypy, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie wszelki twór intelektualny istniejący w tej Przestrzeni, jak również sama Przestrzeń jako całość, jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione jako prawa autorskie przez ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej. Firma jest właścicielem elementów składających się na projekt graficzny Przestrzeni internetowej, menu, przycisków nawigacyjnych, kodu HTML, tekstów, obrazów, tekstur, grafik i wszelkich innych treści Przestrzeni internetowej lub w każdym przypadku , posiada odpowiednie zezwolenie na korzystanie z tych elementów. Treści udostępniane w przestrzeni internetowej nie mogą być powielane w całości ani w części, przekazywane ani rejestrowane przez żaden system wyszukiwania informacji,

Podobnie zabronione jest ukrywanie, omijanie i/lub manipulowanie „prawem autorskim”, jak również technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub jakimikolwiek mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treści. Użytkownik tej Przestrzeni internetowej zobowiązuje się do poszanowania określonych praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby mu zaszkodzić, zastrzegając w każdym przypadku, że firma może skorzystać z wszelkich środków lub działań prawnych, które jej odpowiadają w obronie jej uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej .

5. OBOWIĄZKI I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PRZESTRZENI INTERNETOWEJ

Użytkownik wyraża zgodę na:

 1. Właściwe i zgodne z prawem korzystanie z Przestrzeni Internetowej, a także treści i usług, zgodnie z: (i) obowiązującym prawem w dowolnym momencie; (ii) Ogólne warunki korzystania z przestrzeni internetowej; (iii) moralność i ogólnie przyjęte dobre obyczaje oraz (iv) porządek publiczny.
 2. Zapewnij wszystkie środki i wymagania techniczne potrzebne do uzyskania dostępu do przestrzeni internetowej.
 3. Podawaj prawdziwe informacje, wypełniając formularze zawarte w przestrzeni internetowej swoimi danymi osobowymi i stale je aktualizując w sposób, który zawsze odpowiada rzeczywistej sytuacji Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za składanie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń oraz szkody wyrządzone firmie lub osobom trzecim przez podane informacje.

Niezależnie od postanowień ustępu poprzedniego, Użytkownik musi również powstrzymać się od:

 1. Nieuprawnionego lub oszukańczego korzystania z Przestrzeni Internetowej i/lub jej zawartości do celów lub skutków niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogarszać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym.
 2. Uzyskiwać dostępu lub próbować uzyskać dostęp do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Przestrzeni Internetowej bez spełnienia warunków wymaganych do uzyskania takiego dostępu.
 3. Spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów Przestrzeni Internetowej, jej dostawców lub osób trzecich.
 4. Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów firmy, dostawców lub stron trzecich.
 5. Próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi firmy, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.
 6. Reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
 7. Usuwaj, ukrywaj lub manipuluj uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa firmy lub osób trzecich włączonych do treści, a także technicznych urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone w treści.
 8. Pozyskiwać i starać się pozyskać treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały w tym celu udostępnione lub zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się treści, lub ogólnie tych, które są powszechnie używane w Internecie, ponieważ nie niosą ze sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia przestrzeni Web Space i/lub jej zawartości.
 9. rasa, religia, przekonania, wiek lub stan • Zawierać, udostępniać lub umożliwiać dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług, które są kryminalne, agresywne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub, ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne z prawem, moralność i ogólnie przyjęte dobre obyczaje lub porządek publiczny. Wywołuje lub może wywoływać niedopuszczalny stan niepokoju lub strachu.• Skłania lub zachęca do podejmowania niebezpiecznych praktyk, ryzykownych lub szkodliwych dla zdrowia i równowagi psychicznej.• Jest chroniony przez przepisy dotyczące ochrony intelektualnej lub przemysłowej należące do firmy lub osób trzecich stron, na które nie udzielono zgody zgodnie z przeznaczeniem • Jest sprzeczny z honorem, intymnością osobistą i rodzinną lub własnym wizerunkiem osoby • Jest jakimkolwiek rodzajem reklamy.

Jeśli otrzymałeś hasło dostępu do niektórych usług i/lub zawartości Przestrzeni Internetowej, jesteś zobowiązany do używania go z należytą starannością, zachowując je przez cały czas w tajemnicy. W związku z tym będzie odpowiedzialny za jego właściwą opiekę i poufność, zobowiązując się nie przekazywać go osobom trzecim, tymczasowo lub na stałe, ani nie zezwalać na dostęp do wyżej wymienionych usług i/lub treści osobom z zewnątrz. Podobnie, jesteś zobowiązany powiadomić firmę o każdym fakcie, który może prowadzić do niewłaściwego użycia Twojego hasła, takim jak, ale nie ograniczając się do jego kradzieży, utraty lub nieautoryzowanego dostępu, w celu kontynuowania jego natychmiastowego anulowania. W związku z tym, dopóki nie dokonasz powyższego powiadomienia, firma będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z niewłaściwego użycia Twojego hasła, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie nielegalne wykorzystanie treści i/lub usług Przestrzeni internetowej przez jakąkolwiek nielegalną stronę trzecią. W przypadku zaniedbania lub celowego naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z tego naruszenia dla firmy.

6. OBOWIĄZKI

Nie gwarantuje się stałego dostępu, ani też prawidłowego wyświetlania, pobierania lub korzystania z elementów i informacji zawartych na stronie internetowej, które mogą być utrudnione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności pozostające poza jego kontrolą. Nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które mogą zostać podjęte w wyniku dostępu do oferowanych treści lub informacji.

Usługa może zostać przerwana lub relacja z Użytkownikiem rozwiązana natychmiast, jeśli zostanie wykryte, że korzystanie z jego przestrzeni internetowej lub którejkolwiek z oferowanych w niej usług jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody , straty, roszczenia lub wydatki wynikające z korzystania z przestrzeni internetowej.

Będzie on odpowiedzialny wyłącznie za jak najszybsze usunięcie treści mogących spowodować taką szkodę, pod warunkiem, że zostanie o tym poinformowany. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć m.in. z:

 1. Zakłócenia, przerwy, awarie, zaniechania, awarie telefoniczne, opóźnienia, blokady lub rozłączenia w działaniu systemu elektronicznego, spowodowane brakami, przeciążeniami i błędami linii i sieci telekomunikacyjnych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od firmy.
 2. Nieuprawniona ingerencja poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju złośliwych programów oraz za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne.
 3. Niewłaściwe lub niewłaściwe nadużycie Przestrzeni internetowej.
 4. Błędy bezpieczeństwa lub przeglądania spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z jej niezaktualizowanych wersji. Administrator przestrzeni internetowej zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wycofania wszelkich treści lub informacji znajdujących się w przestrzeni internetowej.

Firma wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z usług swobodnie dostępnych i używanych przez Użytkowników Przestrzeni Internetowej. Podobnie jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą zostać otrzymane w wyniku formularzy zbierania danych, przy czym to samo dotyczy jedynie obsługi zapytań i wątpliwości. Z drugiej strony, w przypadku wyrządzenia szkody z powodu nielegalnego lub nieprawidłowego korzystania z tych usług, Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych szkód lub strat.

Uchronisz firmę przed wszelkimi szkodami wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań osób trzecich w wyniku Twojego dostępu lub korzystania z Web Space. Podobnie zgadzasz się zabezpieczyć przed wszelkimi szkodami wynikającymi z używania przez Ciebie „robotów”, „pająków”, „przeszukiwaczy” lub podobnych narzędzi wykorzystywanych w celu gromadzenia lub wydobywania danych lub wszelkich innych działań z Twojej strony, które nakładają nieuzasadnione obciążenie na działanie przestrzeni internetowej.

7. HIPERŁĄCZA

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować w żaden sposób, nawet przez hiperłącze lub hiperłącze, Przestrzeni Internetowej, jak również jakiejkolwiek jej zawartości, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez osobę odpowiedzialną za plik.

Przestrzeń internetowa może zawierać linki do innych przestrzeni internetowych, zarządzanych przez osoby trzecie, w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu do informacji firm współpracujących i/lub sponsorujących. Zgodnie z tym, firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych przestrzeni internetowych, ani nie jest gwarantem lub/lub oferuje usługi i/lub informacje, które mogą być oferowane stronom trzecim za pośrednictwem linków stron trzecich.

Użytkownik otrzymuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony głównej Przestrzeni Internetowej wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Przestrzenie internetowe zawierające łącze do naszej Przestrzeni internetowej (i) nie mogą fałszywie przedstawiać ich relacji ani twierdzić, że takie łącze zostało autoryzowane, ani zawierać znaków towarowych, nazw, nazw handlowych, logo lub innych znaków wyróżniających naszej firmy; (ii) nie mogą zawierać treści, które mogą być uznane za niesmaczne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem; (iii) nie może łączyć się z żadną stroną w przestrzeni internetowej inną niż strona główna; (iv) musi zawierać link do samego adresu Web Space, bez zezwalania Przestrzeni internetowej, która tworzy łącze, na powielanie Przestrzeni internetowej jako części swojej witryny internetowej lub w jednej z jej „ramek” lub tworzenie „przeglądarki” na którejkolwiek ze stron Przestrzeni internetowej. Firma może w dowolnym momencie zażądać usunięcia dowolnego łącza do Web Space, po czym musi je natychmiast usunąć.

Firma nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne przestrzenie internetowe, które utworzyły łącza do tej przestrzeni internetowej.

8. OCHRONA DANYCH

Aby skorzystać z niektórych Usług, Użytkownik musi uprzednio podać określone dane osobowe. Firma automatycznie przetworzy te dane i zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, wszystko zgodnie z RGPD, LOPDGDD i LSSI. Użytkownik ma dostęp do polityki stosowanej przy przetwarzaniu danych osobowych, a także ustalenia wcześniej ustalonych celów, na warunkach określonych w Polityce Prywatności.

9. COOKIES

Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z technologii „cookie” w przestrzeni internetowej w celu rozpoznania Cię jako częstego użytkownika i spersonalizowania korzystania z przestrzeni internetowej poprzez wstępny wybór języka lub bardziej pożądanej lub konkretnej treści.

Pliki cookie gromadzą adres IP użytkownika, a Google jest odpowiedzialny za przetwarzanie tych informacji.

Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki, za pośrednictwem serwera WWW, w celu zapisania nawigacji Użytkownika w Przestrzeni Internetowej, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich odbiór. Jeśli chcesz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby była powiadamiana na ekranie o przyjmowaniu plików cookie i zapobiegała instalacji plików cookie na dysku twardym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami i podręcznikami swojej przeglądarki.

Dzięki plikom cookie możliwe jest rozpoznanie przeglądarki komputera, z którego korzysta Użytkownik w celu dostarczania treści i oferowania preferencji przeglądania lub reklamy, które Użytkownik, profilom demograficznym Użytkowników, a także mierzenia odwiedzin i parametry ruchu, monitoruj postęp i liczbę wpisów.

10. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Ogólnie rzecz biorąc, treści i usługi oferowane w przestrzeni internetowej mają jedynie charakter informacyjny. Dlatego oferując je, nie udziela się żadnej gwarancji ani oświadczenia w odniesieniu do treści i usług oferowanych w Przestrzeni internetowej, w tym na przykład gwarancji legalności, niezawodności, użyteczności, prawdziwości, dokładności lub zbywalności, z wyjątkiem w zakresie, w jakim takie oświadczenia i gwarancje nie mogą być wyłączone przez prawo.

11. SIŁA WYŻSZA

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożności świadczenia usługi, jeżeli jest to spowodowane przedłużającymi się przerwami w dostawach energii elektrycznej, liniami telekomunikacyjnymi, konfliktami społecznymi, strajkami, buntem, wybuchami, powodziami, działaniami i zaniechaniami Rządu, oraz ogólnie wszystkie przypadki siły wyższej lub zdarzenia losowego.

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania oraz korzystanie z Przestrzeni Internetowej podlegają prawu hiszpańskiemu. W celu rozstrzygnięcia wszelkich kontrowersji strony zwrócą się do sądów i trybunałów siedziby osoby odpowiedzialnej za serwis.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego ustawodawstwa lub w wyniku rozstrzygnięcia sądowego lub administracyjnego, wspomniana niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania będą niewykonalne lub całkowicie unieważnione. W takich przypadkach firma przystąpi do modyfikacji lub zastąpienia wspomnianego postanowienia innym, które jest ważne i wykonalne oraz, w miarę możliwości, osiąga cel i roszczenie odzwierciedlone w pierwotnym postanowieniu.

 

Uwaga: ponieważ dane na naszej stronie są aktualizowane przez użytkowników, FICHASMOTOR.COM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub awarie w nich.